Abi Bluetooth Headset BH 804

background image

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-804
kasutusjuhend

9210508

1. väljaanne, ET

background image

VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-804 vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele
asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia
leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi
registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende
omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või
salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis
kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Kohaldatava seaduse koguulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi
juhul vastutav ükskõik milliste andmete või sissetuleva info kadumise eest ega ükskõik milliste
eriliste, otseste või kaudsete kahjude tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva
dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu osas mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse
osas. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see ette
teatamata tühistada.

Mõne toote ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige lisateavet lähimalt Nokia
edasimüüjalt.

background image

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja
teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

9210508/1. väljaanne, ET

background image

4