Bluetooth Headset BH 804 - Aku laadimine

background image

Aku laadimine

Enne aku laadimist tutvuge peatükiga "Akuteave" lk 17.

1. Ühendage laadija seinakontakti.

2. Peakomplekti alusel laadimiseks (kui sisaldub

komplektis) ühendage laadija kaabel aluse
küljel olevasse laadija ühenduspessa (1) ning
asetage peakomplekti alumine osa aluses
olevasse avasse (2). Peakomplekt lülitub välja.

Peakomplekti laadimiseks laadija
vahendusel (kui sisaldub komplektis)
ühendage laadija kaabel laadija
ühenduspessa (1) ning sisestage
peakomplekti alumine osa laadijasse (2).
Peakomplekt lülitub välja.

1

2

1

2

background image

A l u s t a m i n e

9

Nõuanne. Kaabli laadija küljes hoidmiseks lükake kaabel laadija
pessa.

Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Aku täielikuks laadimiseks
laadijaga AC-6 või DC-6 võib kuluda kuni üks tund.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eraldage

peakomplekt alusest või eemaldage laadija.

4. Lahutage laadija vooluvõrgust.

Akut saab laadida ka ühilduva PC-arvuti USB-pordi kaudu, kasutades
Nokia ühilduvuskaablit CA-101 (eraldi müügil). Ühendage laadija üks ots
alusesse või laadijasse ja teine ots arvuti USB-porti.

Täielikult laetud aku annab kuni neli tundi kõneaega või kuni 150 tundi
ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kostab peakomplektist umbes iga minuti
järel piiks ja punane märgutuli vilgub kiiresti.