עזרה Bluetooth Headset BH 804

background image

BH-804

תישיא

Bluetooth

תירוביד

שמתשמל ךירדמ

9210508

Issue 1 HE

background image

תומיאת תרהצה

תושירדל םאות

BH-804

רצומה יכ ,תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

תרהצה לש קתוע

.

1999/5/EC

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

:תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

.

.תורומש תויוכזה לכ

.

© 2008 Nokia

םה

Nokia Original Accessories

למסהו

Nokia Connecting People

,

Nokia

לשו םירצומ לש םירחא תומש

.

Nokia Corporation

לש םימושר םיירחסמ םינמיס

לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח

.םהל םיסחוימה םילעבה

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

.

עצבל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש

תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא

Nokia

,לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנלו

קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה

ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז

.תמדקומ העדוה

background image

לצא קודב ,םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךלש

Nokia

קוושמ

אוצי חוקיפ

תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב"הרא לש

9210508/Issue 1 HE

background image

4

םיניינע ןכות

5 ..............................המדקה .1

Bluetooth תייגולונכט

5 ......................תיטוחלא תרושקתל

7 .................. םינושאר םידעצ .2

7 ............................םיקלחו םישקמ
7 ......................................םינעטמ
8 ............................הללוסה תניעט

יוביכו הלעפה

9 .................. תישיאה תירובידה לש

10 ........... תישיאה תירובידה תמאתה

11 .......... תישיאה תירובידה קותינ