Bluetooth Headset BH 804 - ניתוק הדיבורית האישית 

background image

תישיאה תירובידה קותינ

וא תירובידה תא הבכ ,ךתושרבש ירלולסה ןקתההמ תישיאה תירובידה קותינל

.ןקתהבש

Bluetooth

טירפתב התוא קתנ

.התוא קתנל ידכ תישיאה תירובידל המאתהה תא קוחמל ךירצ ךניא

תישיאה תירובידה לש רזוח רוביח

רבחל לכות ,ךתושרבש ירלולסה ןקתההמ תישיאה תירובידה תא קתנמ התא םא

שקמה תא קזחהו ץחל

.התוא ליעפהלו תובכל ילבמ ןקתהל בוש תירובידה תא

ןקתהה לש

Bluetooth

טירפת ךרד רבחתה וא ,תוינש 2-כ ךשמל יתילכת-ברה

.ךתושרבש

תישיאה תירובידהש ךכ ךתושרבש ירלולסה ןקתהה תא רידגהל לכותש ןכתיי

תא הנש ,

Nokia

ןקתהב תאז הנוכת ליעפהל ידכ