Bluetooth Headset BH 804 Help

background image

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-804
Gebruikershandleiding

9210506

Uitgave 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-804 in
overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven zijn mogelijk
handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren.

Het is verboden dit document of een gedeelte hiervan in welke vorm dan ook te reproduceren,
over te dragen, te distribueren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van
haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van
gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of
gevolgschade door welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist
krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de
verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

background image

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer
informatie contact op met uw Nokia leverancier.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologieën of softwareprogramma's die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export vanuit de Verenigde Staten en
andere landen. Bestemmingswijziging in strijd met de wetgeving is verboden.

9210506/Uitgave 1 NL

background image

4