Bluetooth Headset BH 804 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset BH-804
Användarhandbok

9210508

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-804-produkt
överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i
direktivet 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive
ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag ansvarar Nokia eller dess licensgivare under
inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador,
följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i
tvingande lag, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet
eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla
dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Olika produkters tillgänglighet kan variera efter region. Kontakta din Nokia-återförsäljare för
mer information.

background image

Exportbestämmelser
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och
regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

9210508/Utgåva 1 SV

background image

4